fbpx Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Kolektif

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

The Kolektif: gevestigd aan Meidoornstraat 3, 8162 VH in Epe Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXXX;
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door The Kolektif georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van The Kolektif

The Kolektif
Meidoornstraat 3
8162 VH Epe
T. 0611330177
hello@thekolektif.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Kolektif en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen The Kolektif en klant.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
(Enzovoort, voeg hier de specifieke voorwaarden toe die betrekking hebben op je bedrijf, inclusief betaling, levering, annulering, retourbeleid en dergelijke).

Artikel 4 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen The Kolektif en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Laatst bijgewerkt: 8 juli 2023